Nánshí Xiūxián Zhuāng

Nánshí Xiūxián Zhuāng

A Taste of China

Nánshí Xiūxián Zhuāng (pronounced ‘nan-she-shoo-shin-choo-ung’) is the Chinese word for ‘men’s casual clothes’.

 

ARTIST: iSAW

PRODUCTS: Nánshí Xiūxián Zhuāng

Back to blog

Leave a comment