Shāngwù Rénshì

Shāngwù Rénshì

A Taste of China

Shāngwù Rénshì (pronounced ‘shang-woo-ren-shee’) is the Chinese word for ‘business men’.

 

ARTIST: iSAW

PRODUCTS: Shāngwù Rénshì

Back to blog

Leave a comment